Extended Learning to platforma do szkole?, stworzona przez PAIZ. To narz?dzie wspieraj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w program?w szkoleniowych, przy u?yciu nowoczesnej technologii ? mobilnego dost?pu, spo?ecznej nauki albo bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia utworzenie praktyczniejszych szkole?, wymian? do?wiadcze? pomi?dzy uczestnikami, a tak?e monitorowanie rezultat?w szkole?.

评论

谁投了票

码农人生是什么?
码农人生,关注创业、人生,每日推荐3篇优质文章。
最新评论