็ ๅ†œไบบ็”Ÿ - zasada 70 20 10 http://dzone.zijinshi.org/story.php?title=zasada-70-20-10 Extended Learning to platforma do szkole?, stworzona przez PAIZ. To narz?dzie wspieraj?ce ?atwiejsz? realizacj? cel?w program?w szkoleniowych, przy u?yciu nowoczesnej technologii ? mobilnego dost?pu, spo?ecznej nauki albo bite-size learningu. Extended Learning umo?liwia utworzenie praktyczniejszych szkole?, wymian? do?wiadcze? pomi?dzy uczestnikami, a tak?e monitorowanie rezultat?w szkole?. Wed, 11 Jul 2018 02:50:15 UTC en